top of page

בשנת 2012 נפל דבר בישראל, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, מטיל עליך מזמין השירות אחריות פלילית ואזרחית, על תנאי העסקה של עובדי קבלן השירות המוצבים במתקניך.

מה עושים?

החוק מעניק הגנות למזמין שירות מפני האחריות המוטלת עליו במידה, ונקט באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכלל זה:

     הסתמכות על בדיקת שכר שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך

     התאמת מערך ההסכמים מול קבלני כוח האדם להוראות החוק

     נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בזכויות עובדי קבלן

בודק שכר מוסמך

איך עושים?

icon41-01-01.png

קביעת נהלים למניעה וצמצום הפרות בתחום השכר

icon1-01.png

סקירת הסכמי עבודה מול תלושי השכר ודרישת החוק

icon3-01.png

ביקורת תקופתית

icon21-01-01.png

ביקורות שוטפות

בודק שכר מוסמך
12212121.png
12212121_edited.png

מעסיק חייב לנקוט את כל האמצעים למניעת הפרה של דיני העבודה

קיבלת התראה? עיצום כספי?
הזמנה לביקורת של משרד העבודה?

חשוב לפנות לבודק שכר מוסמך. ביקורת תקופתית יכולה למנוע עיצומים והליכים משפטים.

נשמח לראותך בין לקוחותינו המרוצים

כדי לתת לכם מענה מתאים, משרדה של עו"ד ונוטריון ישראלה אלימלך מעסיק רואי חשבון ועורכי דין בעלי תעודת בודק שכר מוסמך, המתמחים בין השאר בבדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך, ייעוץ משפטי בתחום השכר, חשבות שכר, המבוצעים בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות, למגוון רב של חברות וארגונים הקשורים בהסכמי שירותים עם קבלני כוח אדם בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה.

bottom of page